Algemene Voorwaarden van de webshop van Graffiti Artistique., gevestigd te Almere


Artikel 1: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Graffiti Artistique., geregistreerd onder nummer 51635542 in het handelsregister, en een wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen is afgeweken. Graffiti Artistique is gevestigd aan het Middenhof 146, 1354 EP te Almere en te bereiken via telefoonnummer 0628827689 en e-mail info@graffitiartistique.nl.
2. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en te raadplegen en te printen op de internetsite van Graffiti Artistique.
3. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.


Artikel 2: Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes van Graffiti Artistique zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de wederpartij, behoudt Graffiti Artistique zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
3. Graffiti Artistique kan niet aan een aanbieding of offerte worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Mondelinge toezeggingen verbinden Graffiti Artistique slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod, is Graffiti Artistique daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Graffiti Artistique schriftelijk anders aangeeft.
6. Aanbiedingen van Graffiti Artistique gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat het door Graffiti Artistique gedane aanbod door de wederpartij is aanvaard, bij gebreke waarvan de overeenkomst tot stand komt wanneer Graffiti Artistique met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
2. Graffiti Artistique behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
3. Geringe afwijkingen van onder andere de stof, kleur, gewicht, afmetingen, vormgeving alsmede van de kwaliteit en afwerking van het geleverde materiaal geven de wederpartij niet het recht de goederen te weigeren, de overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding van Graffiti Artistique te vorderen.
4. Indien Graffiti Artistique een goed aanbiedt dan wel aangeboden heeft middels een monster, is het monster slechts een indicatie voor het door Graffiti Artistique te leveren goed. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om kleine wijzigingen in het goed ten opzichte van het betreffende monster aan te brengen zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn dan wel zonder dat de wederpartij hierdoor het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 4: Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Is voor de voltooiing van de overeenkomst of levering een termijn overeengekomen of opgegeven (op de internetsite), dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoerings- of leveringstermijn dient de wederpartij gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen. Graffiti Artistique dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden alsnog uitvoering aan de overeenkomst te geven.
3. In geval van koop op afstand worden bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen, te rekenen van de dag waarop de wederpartij zijn bestelling bij Graffiti Artistique heeft gedaan, geleverd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Indien nakoming onmogelijk is doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, stelt Graffiti Artistique de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, in kennis. De wederpartij heeft in dat geval recht op kosteloze teruggave van het door hem betaalde. De teruggave zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de kennisgeving plaatsvinden.
5. Aan de leveringsplicht van Graffiti Artistique zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Graffiti Artistique geleverde zaken een keer aan de wederpartij zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.


Artikel 5: Herroepingsrecht
1. Indien er sprake is van koop op afstand, dan heeft de wederpartij, zijnde consument, het recht (een deel van) de overeenkomst binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te ontbinden. Deze bedenktermijn begint op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd.
2. Tijdens de bedenktijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden.
3. Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het goed met alle geleverde toebehoren en – indien mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Graffiti Artistique retourneren conform de door Graffiti Artistique verstrekte en duidelijke instructies.
4. Alvorens de geleverde goederen te retourneren, dient de wederpartij binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Graffiti Artistique dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht.
5. Indien de zaken na aflevering door de wederpartij zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel.
6. Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor het retour zenden van de zaken voor zijn rekening.
7. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 heeft de wederpartij recht op kosteloze teruggave van het door hem aan Graffiti Artistique betaalde. De teruggave zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding plaatsvinden.
8. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
a. diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de wederpartij, is begonnen voordat de termijn van 14 werkdagen, als bedoeld in lid 1, is verstreken;
b. zaken waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop Graffiti Artistique geen invloed heeft;
c. zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de wederpartij;
d. zaken die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
e. zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
f. zaken die snel kunnen bederven of verouderen.


Artikel 6: Prijs en betaling
1. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de wederpartij de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
4. Betaling van een factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Ons rekeningnummer is: NL91INGB0006710879, t.n.v. Chris Steinz
5. Indien de wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling, dan is zij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De wederpartij is alsdan de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Tevens is de wederpartij alsdan gehouden tot vergoeding van alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten-)gerechtelijke kosten en executiekosten. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00, tenzij de wet anders bepaalt.


Artikel 7: Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
1. Graffiti Artistique is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
a) de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel de Graffiti Artistique goede grond geeft te vrezen dat zij in die verplichtingen zal tekortschieten;
b) de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
c) er sprake is van liquidatie van de wederpartij, aan de wederpartij surseance van betaling is verleend, de wederpartij is staat van faillissement is verklaard, de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, de wederpartij haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van de wederpartij beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen drie maanden is opgeheven.
2. Graffiti Artistique is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Graffiti Artistique kan worden gevergd.
3. Indien Graffiti Artistique overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien Graffiti Artistique overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van Graffiti Artistique op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is de wederpartij verplicht de hierdoor ontstane direct en indirecte schade en kosten aan Graffiti Artistique te vergoeden.


Artikel 8: Onderzoek en reclame
1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de geleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de wederpartij (alvorens over te gaan tot terugzending aan Graffiti Artistique) deze gebreken onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering, schriftelijk te melden aan Graffiti Artistique. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele staat en verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet het recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
2. De wederpartij dient Graffiti Artistique in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
3. In het geval Graffiti Artistique van oordeel is dat een reclame terecht is ingediend, heeft Graffiti Artistique het recht om naar eigen keuze de zaak te vervangen of te herstellen, dan wel over te gaan tot creditering van een evenredig deel van het gefactureerde bedrag.
4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Graffiti Artistique gemaakte kosten integraal voor rekening van de wederpartij.


Artikel 9: Garantie
1. Graffiti Artistique staat er voor in dat de geleverde zaken voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, zoals partijen dit in redelijkheid bij het aangaan van de overeenkomst hebben bedoeld.
2. Op alle door Graffiti Artistique geleverde goederen is de gebruikelijke fabrieksgarantie van toepassing.
3. Deze garantie geldt niet indien:
a) en zolang de wederpartij jegens Graffiti Artistique in gebreke is;
b) de wederpartij de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
c) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Graffiti Artistique en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
d) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Graffiti Artistique in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Graffiti Artistique totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst met Graffiti Artistique deugdelijk is nagekomen.
2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is de wederpartij niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht Graffiti Artistique daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
4. De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Graffiti Artistique ter inzage te geven. Bij eventuele uitkering van de verzekering is Graffiti Artistique gerechtigd tot deze penningen.
5. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen jegens Graffiti Artistique, is Graffiti Artistique gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terstond terug te nemen. De teruggenomen zaken zullen worden gecrediteerd voor de marktwaarde ten tijde van het moment van terugname.
6. De wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Graffiti Artistique of een door Graffiti Artistique aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Graffiti Artistique haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.


Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Indien Graffiti Artistique aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Graffiti Artistique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Graffiti Artistique is uitgegaan van door of namens wederpartij verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
3. Indien Graffiti Artistique aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Graffiti Artistique beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de geleverde zaken in rekening is gebracht, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Graffiti Artistique is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval uitkeert.
4. Graffiti Artistique is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Graffiti Artistique aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zoveel deze aan Graffiti Artistique toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade indien de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. Graffiti Artistique is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Graffiti Artistique of haar leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 12: Overmacht
1. Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting door Graffiti Artistique is niet toerekenbaar indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare buiten de macht van Graffiti Artistique gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend: oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid, mobilisatie, oproer, sabotage, terreur, brand, blikseminslag, im- of explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, epidemieën, staking, bezetting, boycot of blokkade.
2. Graffiti Artistique heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Graffiti Artistique haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Partijen kunnen verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Wanneer deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien aan de nakoming van de overeenkomst na een situatie van overmacht extra kosten zijn verbonden, is Graffiti Artistique bevoegd deze extra kosten in redelijkheid aan de wederpartij in rekening te brengen.
5. Indien Graffiti Artistique tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst zonder dat dit aan haar kan worden toegerekend en is nakoming blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden ontbonden. De wederpartij kan geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding.
6. Indien Graffiti Artistique ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen, is Graffiti Artistique gerechtigd om het reeds gekomen of nog na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 13: Intellectuele eigendom
1. Graffiti Artistique behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectueel eigendom heeft of geldend kan maken.
2. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen ontwerpen, logo’s en andere geestesproducten van Graffiti Artistique, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Graffiti Artistique is verkregen.
3. Indien de wederpartij een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekstpersonalisatie), geeft de wederpartij aan Graffiti Artistique de verzekering dat op tekst en ontwerp geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten en andere rechten komen in dat geval volledig voor rekening van de wederpartij.


Artikel 14: Vrijwaring
1. De wederpartij vrijwaart Graffiti Artistique voor mogelijke aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Graffiti Artistique toerekenbaar is.
2. De wederpartij is gehouden om Graffiti Artistique zowel in als buiten rechte bij te staan indien Graffiti Artistique wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Indien de wederpartij in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen dan is Graffiti Artistique, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Graffiti Artistique en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de wederpartij.


Artikel 15: Gegevensbeheer
1. De gegevens van de wederpartij worden bij het plaatsen van een bestelling opgenomen in het klantenbestand van Graffiti Artistique. Graffiti Artistique houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens niet verstrekken aan derden.
2. Graffiti Artistique respecteert de privacy van de wederpartij en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.
3. Graffiti Artistique kan gebruik maken van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om geen verdere mailing van Graffiti Artistique te ontvangen.
Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Graffiti Artistique en de wederpartij is Nederlands recht exclusief van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen tussen Graffiti Artistique en de wederpartij, waaronder begrepen geschillen over de uitleg van deze algemene voorwaarden, kunnen worden gebracht voor de competente rechter van de woonplaats van Graffiti Artistique, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.